Selecteer een pagina

CMT (Centraal Medezeggenschapsteam)

Centraal Medezeggenschapsteam voor cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de stichtingen:
U Centraal, SJP (Specifieke Jeugd Projecten ) , JoU (Jongerenwerk Utrecht), Stichting PK (Bedrijfsbureau)

 

 

Contact opnemenOver het CMT

Over het CMT

Het CMT heeft twee taken:
1. Advies- of instemming verlenen betreffende onderwerpen die belangrijk zijn voor de verschillende stichtingen en geledingen (“pootjes genoemd in de afbeelding”). Het betreft beleid op tactisch niveau dat voor alle stichtingen (de gehele Personele Unie) geldt
• Regelingen/beleid zoals: privacy beleid, veiligheidsbeleid, vrijwilligersbeleid, ICT-protocol, klokkenluidersregeling, klachtenregelingen, regeling vertrouwenspersoon, stagebeleid, gedragscode medewerker compliance-programma (toepassen wet- en regelgeving) en nieuw ontwikkeld beleid
• Werving & Selectie van vrijwilligers en medewerkers
• Personeelsregelingen
• ARBO beleid (Arbeidsomstandigheden)Jaarplannen en begrotingen Reorganisatieplannen (Indien van toepassing)

2. Het ontwikkelen van- en werken met een eigen jaarplan met daarin doelen (op tactisch niveau). De doelen worden, daar waar gewenst in de samenwerking met anderen, op projectmatige wijze behaald. Te denken valt aan overstijgende thema’s als: samenwerking tussen betaalde- en onbetaalde medewerkers, werkdruk, speciale arbeid…

Naast deze twee taken heeft ieder lid van het CMT een verbindende rol naar zijn of haar medezeggenschapsteam en diens gesprekspartner (directie of RvB): over- en weer houdt men elkaar geïnformeerd over de werkzaamheden. De medezeggenschapsteams voor medewerkers kunnen er voor iedere stichting anders uitzien en in sommige gevallen wisselen van samenstelling. Juist daarom is het van belang dat de CMT-leden een vast aanspreekpunt zijn. De CMT-leden werken samen met de gesprekspartner van de eigen medezeggenschapsteams: samen borgen zij de medezeggenschap op strategisch en operationeel niveau.

R

Samenstelling

 • Cliënten, vrijwilligers en medewerkers in één raad
 • 2 zetels voor vertegenwoordigers van cliënten
 • 2 zetels voor vrijwilligers
 • 8 zetels voor medewerkers: twee voor medewerkers per stichting
R

Hoe werkt het?

 • Combinatie van coördinerende en tactische taken
 • Leden nemen in principe besluiten op basis van algemene overeenstemming, zonder last of ruggenspraak -> BOB model (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming)
 • Het CMT volgt de jaaragenda en maakt een eigen jaarplan
 • Stemverhouding kan per onderwerp variëren
R

Spelregels

 • CMT sluit een convenant met de Raad van Bestuur en legt afspraken over werkwijze vast in een reglement
 • CMT-leden (medewerkers) zijn samen met de leiding verantwoordelijk voor de inrichting van de medezeggenschap in de stichtingen
 • De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) blijft een belangrijke, in geval van twijfel, bepalende leidraad.